NHÓM DỊCH:
Zhu Comics
3 truyện
Last updated: 18/10/2021
THÔNG TIN NHÓM DỊCH:
Tên nhóm nghĩa là Zhu thì là hổ nếu mà chi tiết hơn thì hổ là dũng mãnh và sẽ không từ bỏ 1 cách dễ dàng và quyết tâm cố gắng theo đuổi đam mê.