NHÓM DỊCH:
Aurorette Liz
2 truyện
Last updated: 06/06/2020
THÔNG TIN NHÓM DỊCH:
Mình chỉ hoạt động riêng nên tiến độ làm truyện khá chậm vì vẫn phải quay cuồng với việc và học :<