NHÓM DỊCH:
Bông-er / Những Kẻ Mộng Mơ
21 truyện
Last updated: 16/01/2022
THÔNG TIN NHÓM DỊCH:
Nhóm do mấy kẻ khìn khìn lập ra để giải stressed :)