NHÓM DỊCH:
Fuji Team - Ngọn đồi hoa tử đằng
4 truyện
Last updated: 17/11/2020
THÔNG TIN NHÓM DỊCH:
Team này lập ra để nhai cơm chó.