NHÓM DỊCH:
Wait A Moment
11 truyện
Last updated: 12/01/2022
THÔNG TIN NHÓM DỊCH:
Team mình tên là Wait A Moment, chủ yếu làm các oneshot ngắn.