NHÓM DỊCH:
Wait A Moment
10 truyện
Last updated: 25/09/2021
THÔNG TIN NHÓM DỊCH:
Team mình tên là Wait A Moment, chủ yếu làm các oneshot ngắn.