NHÓM DỊCH:
Wait A Moment
9 truyện
Last updated: 14/09/2021
THÔNG TIN NHÓM DỊCH:
Team mình tên là Wait A Moment, chủ yếu làm các oneshot ngắn.