THỂ LOẠI:
Action
5,615 truyện
Last updated: 19/09/2021
THÔNG TIN THỂ LOẠI:
Thể loại này thường có nội dung về đánh nhau, bạo lực, hỗn loạn, với diễn biến nhanh
';