THỂ LOẠI:
Action
5,784 truyện
Last updated: 17/01/2022
THÔNG TIN THỂ LOẠI:
Thể loại này thường có nội dung về đánh nhau, bạo lực, hỗn loạn, với diễn biến nhanh
';