THỂ LOẠI:
One Shot
1,567 truyện
Last updated: 16/09/2021
THÔNG TIN THỂ LOẠI:
Những truyện ngắn, thường là 1 chapter
';