THỂ LOẠI:
One Shot
1,573 truyện
Last updated: 16/01/2022
THÔNG TIN THỂ LOẠI:
Những truyện ngắn, thường là 1 chapter
';