THỂ LOẠI:
Supernatural
2,369 truyện
Last updated: 17/01/2022
THÔNG TIN THỂ LOẠI:
Thể hiện những sức mạnh đáng kinh ngạc và không thể giải thích được, chúng thường đi kèm với những sự kiện trái ngược hoặc thách thức với những định luật vật lý
';