Ghét Anh Thích Anh [chap 86 (End)]

[Cập nhật lúc: 02/10/2020 17:33:43]

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End)

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 1

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 2

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 3

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 4

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 5

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 6

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 7

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 8

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 9

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 10

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 11

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 12

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 13

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 14

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 15

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 16

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 17

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 18

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 19

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 20

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 21

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 22

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 23

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 24

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 25

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 26

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 27

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 28

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 29

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 30

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 31

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 32

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 33

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 34

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 35

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 36

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 37

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 38

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 39

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 40

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 41

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 42

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 43

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 44

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 45

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 46

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 47

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 48

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 49

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 50

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 51

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 52

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 53

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 54

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 55

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 56

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 57

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 58

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 59

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 60

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 61

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 62

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 63

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 64

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 65

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 66

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 67

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 68

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 69

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 70

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 71

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 72

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 73

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 74

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 75

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 76

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 77

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 78

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 79

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 80

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 81

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 82

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 83

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 84

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 85

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 86

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 87

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 88

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 89

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 90

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 91

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 92

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 93

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 94

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 95

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 96

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 97

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 98

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 99

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 100

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 101

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 102

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 103

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 104

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 105

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 106

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 107

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 108

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 109

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 110

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 111

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 112

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 113

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 114

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 115

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 116

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 117

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 118

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 119

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 120

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 121

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 122

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 123

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 124

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 125

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 126

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 127

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 128

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 129

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 130

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 131

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 132

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 133

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 134

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 135

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 136

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 137

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 138

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 139

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 140

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 141

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 142

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 143

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 144

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 145

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 146

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 147

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 148

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 149

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End) - 150

Ghét Anh Thích Anh chap 86 (End)

Chap Trước
Chap Sau
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!
AuthorKhách Lạ
Heyhey Trả lời Chapter 86 (End)Báo vi phạm
Đọc từ đầu đến cuối vẫn không hiểu gì....
Haizzz.. mà thoi kệ cuối cùng 2 ẻm củng về dới nhau là mãn nguyện rùi~~
AuthorKhách Lạ
NANNO Trả lời Chapter 63Báo vi phạm
OKemo
AuthorKhách Lạ
người lạ qua đường Trả lời Chapter 33Báo vi phạm
chap 33 bị gì vậy ????
AuthorKhách Lạ
Hủ siêu câp Trả lời Chapter 86 (End)Báo vi phạm
Tui thấy cái nội dung nó xáo trộn r cuối cùng chả biết tại s Danny vs Lance lại về v ới nhau , nói thật thì ko hài lòng lắm
AuthorKhách Lạ
Hủ nek Trả lời Chapter 11Báo vi phạm
Ai chịch ông thềy thế nhờ ಡ ͜ ʖ ಡ
AuthorKhách Lạ
Hủ nek Trả lời Chapter 13Báo vi phạm
Ai thía nhỉ
AuthorKhách Lạ
I'm fine Trả lời Chapter 85Báo vi phạm
Nội dung hay. Nhưng đọc mà có cảm giác truyện bị xáo trộn ý, rồi đọc xong không biết tại sao mà hai đứa quay lại luôn. Đọc xong nhưng vẫn muôn vàng dấu chấm hỏi. Hình như bị cắt kha khá chap rồi. Cảnh 1 là lúc công nhập viện, tại sao thì chả ai biết. Cuộc chia tay gây go thế lại chả cho độc giả biết họ giải quyết thế nào, chap trước còn là nyc tự nhiên mấy chap sau của couple phụ, rồi khi couple chính xuất hiện đã là ny của nhau ?????? Ủa là sao?
  • Author
    OanKhách Lạ 1 giây trướcChapter 79Báo vi phạm
    Mik nhớ ko nhầm là truyện bị thiếu trang ý
AuthorKhách Lạ
ngan Trả lời Chapter 78Báo vi phạm
tu nay gio doc hay that muon cat mat luonemo
AuthorKhách Lạ
kim ngan Trả lời Chapter 79Báo vi phạm
doc truyen nay hay thiet.emo
AuthorKhách Lạ
Ne Trả lời Chapter 33Báo vi phạm
bộ nào đây??
AuthorKhách Lạ
Bruh Trả lời Chapter 81Báo vi phạm
Đọc thấy bực vaiz
AuthorKhách Lạ
Anh Trả lời Chapter 38Báo vi phạm
Truyện cứ lộn xộn ấy
AuthorKhách Lạ
Suri Trả lời Chapter 58Báo vi phạm
25/8 sinh nhật tui mà máemo
AuthorKhách Lạ
zyyy Trả lời Chapter 8Báo vi phạm
Có mấy bạn ko hiểu thì tui giải thik cho đơn giản là công thik thụ nhg thụ bị ám ảnh tâm lý hồi còn nhỏ nên công mới phải giúp thụ làm thụ thik mình ... đằng sau là diễn biến câu chuyện . Sao có mấy bạn ko hỉu thì ko nói mà có mấy bạn ko hỉu mà vô chửi là sao như vậy gây ảnh hưởng đến tác giả ( xin lỗi nếu có phần tiết lôn nội dung truyện một xíu )
AuthorKhách Lạ
Bebecute Trả lời Chapter 18Báo vi phạm
emotruyện hay chuẩn gu mik hihi cảm ơn bạn dịch rấc nhìu